Net Zero vs. Carbon Neutral: het belang van duurzaamheidsclaims

2Impact
woensdag 4 oktober 2023

Net Zero vs. Carbon Neutral: het belang van duurzaamheidsclaims 


In de strijd tegen klimaatverandering zijn termen als "netto nul" en "koolstofneutraal" populaire begrippen geworden in bedrijfsbesturen, politieke discussies en milieubewegingen. Hoewel deze termen op het eerste gezicht uitwisselbaar lijken, hebben ze duidelijke betekenissen en implicaties die van cruciaal belang zijn voor het begrijpen van de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Definities van Netto nul & Koolstofneutraal

Netto nul uitstoot: Netto nul uitstoot verwijst naar de balans tussen de broeikasgassen (GHG's) die in de atmosfeer worden uitgestoten en die daaruit worden verwijderd. Netto nul bereiken betekent dat een bedrijf, organisatie, of zelfs een natie actief werkt aan het verminderen van zijn uitstoot en eventuele resterende uitstoot compenseert door acties zoals herbebossing, koolstofvangtechnologieën, of investeringen in hernieuwbare energie.

Koolstofneutraal: Koolstofneutraliteit betekent daarentegen dat een entiteit zijn GHG-uitstoot heeft gebalanceerd door de uitstoot tot nul te reduceren of door te investeren in koolstofcompensatieprojecten om voor zijn uitstoot te compenseren. In tegenstelling tot netto nul vereist koolstofneutraliteit niet noodzakelijkerwijs actieve inspanningen om de uitstoot te verminderen; het kan sterk leunen op compensatie.

 

Scope van Netto nul & Koolstofneutraal

Netto nul: Initiatieven omvatten doorgaans emissies van alle drie de scopes zoals gedefinieerd door het Greenhouse Gas Protocol. Dit omvat Scope 1 (directe emissies), Scope 2 (indirecte emissies van aangekochte energie), en Scope 3 (indirecte emissies van de gehele waardeketen). In essentie streeft netto nul ernaar om emissies op een allesomvattende manier aan te pakken.

Koolstofneutraal: Koolstofneutraliteit richt zich daarentegen voornamelijk op het bereiken van een balans in koolstofdioxide (CO2) emissies. Hoewel in sommige contexten ook andere broeikasgassen worden overwogen (gebruikmakend van CO2-equivalenten of CO2e), blijft de primaire nadruk liggen op CO2. De specifieke scope van emissies voor koolstofneutraliteit kan variëren, waarbij sommige entiteiten zich uitsluitend richten op hun directe operaties, terwijl anderen een breder scala aan emissies overwegen die over de productlevenscycli gaan.

 

Geloofwaardige claims maken

Om geloofwaardige claims voor netto nul of koolstofneutraliteit te maken, moeten entiteiten een gestructureerde aanpak volgen. Dit begint met het stellen van duidelijke en ambitieuze doelstellingen die de reikwijdte van de emissies en tijdlijnen specificeren. Transparantie is essentieel gedurende dit proces. Voor een claim van netto nul zijn actieve inspanningen om de uitstoot te verminderen cruciaal, inclusief de overstap naar hernieuwbare energiebronnen en het adopteren van duurzame praktijken. In beide strategieën kan koolstofcompensatie een rol spelen, maar dit moet worden aangevuld met echte verminderingen van de uitstoot. Deze compensatieprojecten moeten goed onderzocht, van hoge kwaliteit en verifieerbaar zijn. Het betrekken van externe organisaties om de reductie van emissies en compensatieprojecten te verifiëren, voegt geloofwaardigheid toe aan claims, waarbij nauwkeurigheid en legitimiteit worden gewaarborgd.

 

Greenwashing risico's

Er zijn echter risico's verbonden aan het doen van milieubeweringen. Greenwashing, of de misleidende praktijk van het overdrijven of valselijk beweren van milieuresponsiviteit, is een punt van zorg. Sommige entiteiten kunnen minimale inspanningen doen richting emissiereductie terwijl ze zichzelf promoten als netto nul of koolstofneutraal. Het gebruik van vage terminologie zonder duidelijke definities kan verwarring scheppen, met entiteiten die beweren "groen" of "milieuvriendelijk" te zijn zonder bewijs van hun acties te leveren. Gebrek aan transparantie bij het rapporteren over emissies en reductiestrategieën kan ook leiden tot scepsis. Niet-geverifieerde beweringen ondermijnen verder het vertrouwen in milieuverplichtingen, en een overmatig beroep op koolstofcompensaties zonder echte emissiereducties vermindert de effectiviteit van klimaatactie.

 

Conclusie

In de strijd tegen klimaatverandering is het onderscheid tussen netto nul en koolstofneutraal cruciaal. Geloofwaardige claims in een van beide categorieën vereisen duidelijke doelstellingen, echte emissiereducties en transparante rapportage. Om risico's van greenwashing te vermijden, moeten entiteiten authenticiteit, transparantie en verificatie door derden prioriteren. Door dit te doen, kunnen we vertrouwen kweken en gezamenlijk werken aan een duurzame, koolstofarme toekomst.

 

Blijf up to date

Wilt u meer weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsrapportage? Abonneer u dan  hier op onze nieuwsbrief.

Voor meer informatie over onze diensten op het gebied van klimaatverandering, neem alstublieft contact met ons op met jayasutha@2impact.nl of esther@2impact.nl