Het ripple-effect: de CSRD benutten om verandering te stimuleren

2Impact
woensdag 20 december 2023

Vandaag hebben we een gesprek met Hanneke Wisman, Directeur Finance, Risk and Control bij Dura Vermeer. Dura Vermeer is een Nederlands bouwbedrijf dat in 1855 is opgericht. 2Impact werkt al enkele jaren samen met Dura Vermeer aan hun geïntegreerde rapportage en ondersteunt ook in hun traject om validatie te zoeken bij het Science-based Targets initiative (SBTi) voor de ambitie om netto-nul uitstoot te bereiken. De introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft de aanpak van Dura Vermeer ten aanzien van rapportage beïnvloed. Benieuwd hoe? Lees hieronder het interview!

1657916168887.jpg

Hanneke Wisman

De CSRD versnelt bedrijfsacties naar een duurzame wereld

Naar mijn mening zijn er drie hoofdvoordelen van de introductie van de CSRD. Ten eerste stimuleert de CSRD vergelijkbaarheid tussen bedrijven, wat een van de doelen van de EU is. Door het standaardiseren van de manier waarop bedrijven communiceren over hun CSR-strategie, creëert de CSRD een gelijk speelveld en stuurt het bedrijven naar gedeelde duurzame ambities.

Ten tweede is de CSRD een katalysator voor het vervullen van de vele wereldwijde verplichtingen die zijn aangegaan, zoals het Akkoord van Parijs en de doelstellingen van de EU Green Deal. Door druk uit te oefenen op bedrijven om duurzamer te ondernemen, versnelt de CSRD acties van bedrijven uit verschillende sectoren, waar ze voorheen wachtten met stappen zetten. Op deze manier stimuleert het de transitie naar een duurzamere wereld.

Ten derde brengen de vereisten van de CSRD voor bedrijven om duurzamer te handelen en hierover te rapporteren, verhoogde transparantie naar stakeholders. Stakeholders worden zich steeds meer bewust van het belang van ESG-gerelateerde onderwerpen en eisen dat bedrijven actie ondernemen. Door duurzaamheidsrapportage kunnen bedrijven hun inspanningen tonen en ter verantwoording worden geroepen.

Een geïntegreerde aanpak is de sleutel tot naleving van de CSRD 

De reis van Dura Vermeer naar de CSRD begon in 2021. In dat jaar informeerden we het bestuur over de implicaties van de CSRD en namen we het besluit om een geïntegreerd rapport te introduceren, dat meer dan alleen financiële informatie zou bevatten. We creëerden ook een routekaart voor de volgende jaren, waarin de noodzakelijke stappen werden geschetst om tegen 2024 aan de CSRD te voldoen. In deze routekaart merkten we al op dat het belangrijk zou zijn om een robuuste, bedrijfsbrede methodologie te creëren voor het boekhouden en rapporteren over onze scope 1, 2 en 3 emissies en we gaven hier prioriteit aan. In 2022 hebben we ons gecommitteerd aan het worden van Net Zero en hebben we een Science Based Target vastgesteld. We hebben ook een methodologie opgezet voor het meten van onze emissies op basis van het Greenhouse Gas Protocol. In 2023 lanceerden we ons Net Zero Book dat ons doel en hoe we dit plan te bereiken uiteenzet. Ons eerste geïntegreerde rapport met financiële en niet-financiële informatie werd gepubliceerd in 2022. Dit was een belangrijke stap omdat het ons stimuleerde om kwantitatieve informatie te contextualiseren. Voor ons rapport van 2022 voerden we een high-level materialiteitsanalyse uit op basis van GRI-onderwerpen die we in 2023 hebben geüpdatet. In 2023 voerden we een dubbele materialiteitsanalyse uit, die we zullen gebruiken om ons beleid, processen en acties gedurende 2024 aan te passen. Ons doel is om volledig aan de CSRD te voldoen in 2025, gebruikmakend van de ruimte die wordt geboden door de gefaseerde vereisten.

De CSRD biedt een kader voor collega's om te werken aan een positieve impact 

Het creëren van bewustzijn van de CSRD en het betrekken van de juiste mensen gebeurde niet van de ene op de andere dag. Als directeur Financiën, Risico en Controle was ik de eerste persoon binnen Dura Vermeer die het bestuur van de waarde van de nieuwe realiteit van duurzaamheidsrapportage moest overtuigen. De introductie van richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage sluit aan bij onze voortdurende inspanningen om duurzamere oplossingen te creëren. Na het overtuigen van het bestuur betrok ik het senior management, evenals onze interne specialisten op het gebied van HR, duurzaamheid, veiligheid en supply chain management. In de laatste 2 tot 3 jaar zijn deze collega's al betrokken geweest bij het verzamelen van informatie voor het jaarverslag, waardoor ze een duidelijke rol kregen in onze duurzaamheidsreis. Na verloop van tijd verspreidde het enthousiasme voor duurzaamheid zich door de organisatie, en dragen steeds meer collega's bij aan dit momentum. De introductie van de CSRD creëerde een focus op milieu- en sociale thema's die onze collega's een duidelijke richting geeft in hun werk.

Desondanks blijft de transitie van de 'oude' naar de 'nieuwe' manier van zakendoen uitdagingen opleveren voor het bedrijf. Zo wordt de wens om te verbeteren getemperd door vragen over kosten en de haalbaarheid van duurzame praktijken. Het zoeken naar alternatieven en het hergebruik van materialen veroorzaakt soms vertragingen die zeer schadelijk kunnen zijn in de bouwsector. Soms zien we scepsis over de haalbaarheid van duurzame praktijken terwijl we ook proberen in bedrijf te blijven. Over het algemeen zien we echter echt een ripple-effect, met een wijdverbreide motivatie om het juiste te doen voor mensen en de planeet.

Focus op duurzaam ondernemen in plaats van op rapporteren

Mijn belangrijkste advies aan bedrijven zou zijn om duurzaam ondernemen te prioriteren. Een veelvoorkomende valkuil is dat bedrijven te veel focussen op het voldoen aan de vereisten van de CSRD, met het risico dat de CSRD een louter rapportageoefening wordt die niet in de praktijk wordt gebracht. Een van de hoofddoelen van de CSRD is echter dat bedrijven de manier waarop ze zakendoen op een duurzame manier verbeteren. Daarom is het belangrijk voor bedrijven om eerst te vragen welke thema's ze moeten focussen om hun negatieve impact te verminderen en hun positieve impact te vergroten. Pas wanneer dat is besloten, komen de ESRS in beeld om hun rapportage te leiden. Op deze manier wordt rapportage een bijproduct van de beslissingen en acties die je intern neemt, en zijn bedrijven daadwerkelijk in staat om impact te maken.