Expert blog: Inzichten in de implementatie van dubbele materialiteit

2Impact
woensdag 30 augustus 2023

Inzichten in de implementatie van dubbele materialiteit 

Vorige week is de Raad voor duurzaamheidsrapportage van de EFRAG, de organisatie achter de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bijeengekomen om  de concept richtlijnen voor de uitvoering dubbele van materialiteit  te bespreken. 
 
Hoewel de concept richtlijnen wordt beschouwd als een belangrijk document om bedrijven te helpen bij het inrichten van de dubbele materialiteitsbeoordeling (DMA), is er een oproep om het document verder te vereenvoudigen en de leesbaarheid te verbeteren. 
 
In deze blog delen we onze inzichten uit de richtlijnen (en vereenvoudigen we de tekst) om je dubbele Materialiteitsanalyse praktischer te maken. We gaan een stap verder en delen onze ervaringen over dit onderwerp. 
 
Als je nieuw bent in het onderwerp en de basis wilt begrijpen, lees dan ons diepte-interview met Nishant Parekh, Managing Director 2Impact. 
Wilt u meer weten over het implementeren van dubbele materialiteit? Meld je dan aan voor een van onze verdiepende trainingen op 18 januari of 19 januari.  

Algemeen

 • Maak van impactmaterialiteit je uitgangspunt; Bij de financiële materialiteit moet rekening worden gehouden met de uitkomst van de materiële effecten (en afhankelijkheden) Bij de beoordeling van de dubbele materialiteit moet rekening worden gehouden met de onderlinge verbanden tussen de impact- en de financiële vooruitzichten, aangezien deze vaak met elkaar verweven zijn (zo zullen bedrijven die een aanzienlijke impact hebben op ontbossing waarschijnlijk onder het toepassingsgebied van de komende EU-ontbossingsverordening vallen en kunnen sancties worden opgelegd voor niet-naleving) 

Duurzaamheidskwesties 

 • Duurzaamheidskwesties worden gedefinieerd als factoren op het gebied van milieu, sociale en mensenrechten en bestuur. Het belangrijkste doel is het identificeren van de materiële effecten, risico's en kansen met betrekking tot zaken die moeten worden gerapporteerd. De mate van detail kan variëren, van onderwerpniveau tot subonderwerpniveau tot subsubonderwerpniveau (zoals te onderscheiden in de ESRS).
 • Stel, indien een duurzaamheidskwestie niet of niet voldoende gedetailleerd is in ESRS (zie ESRS 1 paragraaf AR 16), entiteitsspecifieke disclosures op en rapporteer hierover. 

 

Organisatie context 

Verschillende bronnen, zoals het interne bedrijfsplan, de strategie, de jaarrekening, de producten/diensten, de geografische locatie, kunnen/moeten worden gebruikt om de activiteiten, het bedrijfsmodel, de zakelijke relaties en de waardeketen van een bedrijf te definiëren.

Strategie voor stakeholderbetrokkenheid 

 • Bestaande initiatieven voor het betrekken van belanghebbenden (bijv. met Investor Relations of Public Affairs-team) kunnen/moeten worden gebruikt in processen voor de dubbele materialiteitsanalyse  
 • Definieer wanneer en hoe verschillende belanghebbenden en deskundigen moeten worden betrokken (bijv. interviews in de fase 'identificatie' en 'definitieve validatie' en enquête voor de fase 'beoordeling')
 • De AA1000 Stakeholder Engagement-standaard dient als een goede leidraad voor verschillende vormen van stakeholderbetrokkenheid  

Het valideren van (bijna) eindresultaten met belangrijke stakeholders en experts kan worden gezien als een best practice  

 

Identificeer materiële effecten, risico's en kansen 

 • Een 'top-down'- of 'bottom-upbenadering' kan worden gebruikt om potentiële materiële duurzaamheidskwesties te identificeren 
  •   Top-down betekent dat er op hoog niveau een lijst met zaken/onderwerpen wordt opgesteld en vervolgens de mogelijke effecten, risico's en kansen worden beoordeeld. Uitgangspunt kan zijn: 1) ESRS-lijst van duurzaamheidskwesties of 2) eigen lijst van onderwerpen op basis van intern en extern onderzoek  
  • Bottom-up betekent dat effecten, risico's en kansen op een gedetailleerd niveau worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld op basis van due diligence-processen). Deze kunnen vervolgens worden gegroepeerd en in kaart worden gebracht volgens ESRS-normen. 
 • De uiteindelijke output hier zou een lijst met onderwerpen moeten zijn met definities, grenzen en bijbehorende effecten, risico's en kansen 

 

Beoordeel materiële effecten, risico's en kansen 

 • De effecten (negatief en positief) moeten ten opzichte van elkaar worden beoordeeld; Negatieve effecten mogen echter niet worden gegroepeerd met positieve effecten
 • Net als bij effecten, zoals bij Enterprise Risk Management en strategieontwikkeling, moeten risico's en kansen ten opzichte van elkaar worden beoordeeld. Denk hierbij aan het opzetten van een risico- en kansenmatrix. 

Betrokkenheid van belanghebbenden: een mix van interne en externe stakeholders voor de impactmaterialiteit en interne stakeholders voor de financiële materialiteit – kan/moet de basis vormen voor deze stap om de definitieve lijst van materiële effecten te beoordelen, te valideren en/of de volledigheid ervan te waarborgen. 


Drempel definiëren
 

 • De drempels moeten kwantitatief zijn en zoveel mogelijk op bewijs zijn gebaseerd. Voor financiële materialiteit kan de onderneming bijvoorbeeld verwijzen naar drempels in monetaire termen om de materialiteit te beoordelen.
 • Er moeten passende kwantitatieve en/of kwalitatieve drempels worden toegepast op basis van de ernst van de werkelijke negatieve effecten. Voor potentiële effecten moeten ze zijn gebaseerd op de ernst en waarschijnlijkheid van negatieve effecten. De ernst is gebaseerd op de omvang, de reikwijdte en het onherstelbare karakter van negatieve effecten. Positieve impacts worden alleen beoordeeld op basis van de schaal en reikwijdte.  
 • Maak gebruik van GRI-richtlijnen bij het toepassen van drempels: bij het bepalen van een drempel groepeert de organisatie eerst de impact in een aantal onderwerpen en rangschikt deze, op basis van hun betekenis, van hoogste naar laagste prioriteit. De organisatie moet vervolgens bepalen over hoeveel van de onderwerpen ze zal rapporteren, te beginnen met de onderwerpen die de hoogste prioriteit hebben. 

 
Hoewel de implementatierichtlijnen een stap in de goede richting zijn, zijn er nog steeds verschillende (grijze) gebieden waarvoor beperkte richtlijnen worden gegeven. 

Meer weten? 

Wilt u up to date blijven over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving? Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief.

Bent u benieuwd hoe 2impact uw bedrijf kan helpen met een dubbele materialiteitsanalyse? Neem contact met ons op via op nishant@2impact.nl of esther@2impact.nl